Đăng ký
Đăng nhập
Trang chủ Nâng vip Đổi quà Đăng ký Đăng nhập
Rèn chính tả

Tuần Nội dung Tổng số lượt làm Thời gian làm bài Số lần luyện Mức đạt được Trạng thái
1 Phân biệt chống/trống 4145
2 Phân biệt cha/tra 1301
3 Phân biệt ra/da/gia 68
4 Phân biệt sứ/xứ 16
5 Phân biệt ngh/ng 176